Profielen

Het legal framework in Ruler is vastgelegd per ‘profiel’. Je neemt het profiel af dat past bij jouw organisatie, en krijgt dus alleen de voor jou relevante informatie te zien. In het profiel toont Ruler de details van het wettelijk kader, overzichtelijk gegroepeerd naar thema’s en onderwerpen.

De inhoud

Ruler is vooral gericht op internationale en nationale financiële wet- en regelgeving. Naast het volgen van de formele rechtsbronnen (zoals EU-verordeningen, richtlijnen, wetten, besluiten, regelingen en leidraden) wordt ook het nieuws gevolgd van onder andere:

 • (inter)nationale toezichthouders (zoals DNB, AFM, ESMA, EIOPA, etc.);
 • uitspraken (Hoge Raad, Rechtbanken, Kifid, etc.);
 • brancheorganisaties (NVB, Verbond van Verzekeraars, etc.); en
 • internetconsultaties.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende Ruler profielen en de inhoud ervan.

Profielen
Bankbeleggingsonderneming
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Gedelegeerde Verordeningen
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ECB, FATF, EC, ESA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Burgerlijk Wetboek Boek 7, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Uitvoeringswet AVG, Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen)
Verzekeraar
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Gedelegeerde Verordeningen
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, EIOPA, ESA, FATF, EBA, EC, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek Boek 2, 3 en 7, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977)
Beheerder AIFM
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Gedelegeerde Verordeningen
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ECB, FATF, EC, ESA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek Boek 2 en 7, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, Pensioenwet)
Beheerder ICBE
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Gedelegeerde Verordeningen
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ECB, FATF, EC, ESA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977)
Vermogensbeheerder
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ESA, FATF, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Pensioenwet)
Pensioenfonds
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EDPB, FATF, EC, ESA, EIOPA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Pensioenwet, Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977)
Broker
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ESA, FATF, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Pensioenwet)
Trustkantoor
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, FATF, EDPB, EC, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet toezicht trustkantoren 2018, Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977)
Financieel dienstverlener
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, EBA, ECB, FATF, EC, ESA, EIOPA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Burgerlijk Wetboek Boek 7, Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Pensioenwet)
Betaaldienstverlener
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, EBA, EDPB, FATF, EC, ESA, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Burgerlijk Wetboek Boek 7, Wet op het financieel toezicht, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Sanctiewet 1977, Pensioenwet)
Uitgevende instelling
 • EU Verordeningen
 • EU Richtlijnen
 • EU Technische standaarden
 • Richtsnoeren, Q&A’s en andere publicaties van (inter)nationale toezichthouders (DNB, AFM, ESMA, FATF, EC, EDPB, etc.)
 • Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op het financieel toezicht, Burgerlijk Wetboek Boek 2, Uitvoeringswet AVG, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Convenanten
 • Corporate governance code
 • UN Global compact principles
 • Klimaatakkoord
 • Taskforce on Climate Related Financial Disclosures
 • Stewardship Code (Eumedion)
 • UNPI
 • IMVO
 • IMVB
Overige wetten
Arbeid en medezeggenschap (HR)
 • Wet arbeid en zorg
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Arbeidstijdenwet
 • Wet melding collectief ontslag
 • Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 • Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
 • Wet op de ondernemingsraden
 • Ontslagregeling
Pensioen (HR)
 • Pensioenwet
 • Algemene ouderdomswet
 • Wet verplichte beroepspensioenregeling
 • Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpenioenfonds 2000
Sociale zekerheid (HR)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsvoorziening
 • Participatiewet
 • Werkloosheidswet
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Wet sociale werkvoorziening
 • Algemene nabestaandenwet
Fiscaal
 • Algemene wet inzake rijksbelasting
 • Invorderingswet 1990
 • Wet op de omzetbelasting 1968
 • Wet op de Vennootschapsbelasting
 • Successiewet 1956
 • Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
 • Wet op de Dividendbelasting 1965
 • Wet op de belastingen van rechtsverkeer 1970 Wet bankenbelasting
 • Wet op de kansspelbelasting
 • Wet waardering onroerende zaken
 • Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 • Besluit voorkoming dubbele belastingen 2001
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Wet op de loonbelasting 1964
 • Wet inkomstenbelasting 2001
Juridische leerstukken
 • Boek 1 t/m 7 BW
 • Mededingingswet
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Handelregisterwet 2007
 • Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 • Wet op het Notarisambt
 • Wet bescherming bedrijfsgeheimen
 • Telecommunicatiewet
 • Auteurswet
 • Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
 • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 • Reclame Code
Juridische procedures
 • Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie
 • Failissementswet
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • Advocatenwet
 • Wet griffierechten burgerlijke zaken
Woningmarkt
 • Kadasterwet
 • Klimaatwet
 • Subsidieregeling energiebesparing Eigen Huis
 • BKR Algemeen Reglement – 1 februari 2020

Altijd en overal in control met de Ruler app